ALGEMENE VOORWAARDEN​

Regrowth

Kennemerstraatweg 464
1851 NG, Heiloo
Kvk: 63587327


ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Regrowth

Cliënt: De wederpartij van de opdrachtnemer

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Regrowth voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van Regrowth zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ieder gebruik van de diensten van Regrowth geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

ARTIKEL 3: Intakeprocedure

Om het beste resultaat te kunnen bereiken en het meest verantwoord te kunnen trainen dient de cliënt een intakeprocedure te hebben doorlopen. De procedure bestaat uit een intakegesprek, vragenlijsten en voor Exercise Coaching zijn er ook lichamelijke assessments. Pas na ontvangst van deze informatie kan er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende de cliënts persoonsgegevens of staat van gezondheid dient de cliënt per omgaande aan Regrowth door te geven.

ARTIKEL 4: Betaling

1. Regrowth biedt de mogelijkheid om te betalen in termijnen. De betalingsmogelijkheden zijn: éénmalige betaling, betaling per kwartaal of betaling per maand.

2. Alle betalingen dienen voorafgaand aan de sessies te zijn voldaan.

3. Bij niet tijdige betaling is de cliënt van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Regrowth schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

4. Indien de cliënt niet tijdig heeft betaalt, behoudt Regrowth het recht de cliënt de toegang tot de sessie te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

5. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Regrowth bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

ARTIKEL 5: Duur en beëindiging

1. Alle sessies in de vorm van ‘pakketten’ moeten worden opgebruikt binnen een periode van 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden. Sessies die niet gebruikt worden voor welke reden ook zullen niet worden vergoed. Per uitzondering kan de tijd, om de niet gebruikte sessies te gebruiken, wel worden verlengd tot 1 maand (3 maanden pakket), 2 maanden (6 maanden pakket) of 3 maanden (12 maanden pakket)

2. Als u voor welke reden dan ook besluit om uw sessies stop te zetten, vóór de termijn waartoe u zich verbindt heeft (zoals in punt 1.), betaalt u voor alle reeds opgebruikte sessies tot op datum + een supplementele vergoeding “Vroegtijdige beëindiging”. De vergoeding “Vroegtijdige beëindiging” is gelijk aan de korting die u kreeg tijdens de verbintenis van het pakket dat u koos.

Voorbeeld: Als u kiest voor een 12 maanden pakket en besluit om na 7 maanden de samenwerking stop te zetten, wordt u het prijsverschil per sessie aangerekend tussen de prijs van 6 maanden en een 12 maanden pakket.

3. De opzeggingstermijn voor het beëindigen van het pakket omvat de duur van een maand.

4. Indien u wenst om uw sessies op ‘hold’ te zetten, moet u de aanvraag indienen bij Regrowth. Sessies kunnen éénmalig op ‘hold’ worden gezet binnen de 12 maanden van het contract, gedurende maximaal 3 maanden. (maar niet de termijn van de toe verbonden 12 maanden overschrijdend)

ARTIKEL 6: Prijzen en prijswijzigingen

1. De kosten van een pakket worden voor de aanschaf vastgesteld en zal niet tussentijdig worden verhoogd.

2. Eventuele prijsverhogingen worden pas van toepassing bij het aanschaffen van het volgende pakket of de verlenging van het huidige pakket.

ARTIKEL 7: Verplichtingen Regrowth

1. Indien de Personal Coach, voor welke reden dan ook, de sessie binnen de 24uur annuleert, wordt er een extra sessie aangeboden.

2. Als een Personal Coach te laat is voor een sessie, zal er indien mogelijk tijd worden toegevoegd aan het eind van de sessie, of bij een volgende sessie.

3. Sessies en klantgegevens zijn strikt persoonlijk en geheim. De sessies en klantgegevens kunnen in geen geval worden gedeeld met andere personen behalve als de cliënt hier persoonlijk en schriftelijk toestemming voor geeft.

4. Sessies kunnen enkel en alleen gebruikt worden door de ondertekende zelf.

5. Klanten die zich tot een pakket verbinden, zullen indien mogelijk een afspraak krijgen op een regelmatig tijdstip, dit is echter niet gegarandeerd.

ARTIKEL 8: Verplichtingen Cliënt

1. De cliënt houdt zich aan de door Regrowth gegeven instructies en het (huishoudelijk) regelement.

2. Elke annulering van een sessie tot op 24uur vóór de sessie mag worden afgelast. Elke sessie die binnen de 24uur wordt geannuleerd wordt aan u het volledige bedrag aangerekend. Om een maandag-sessie te annuleren moet u dat ten laatste doen op zaterdag vóór 11:59 uur ’s ochtends op het telefoonnummer 0653656794 of via het e-mail adres info@re-growth.nl.

3. Wij hebben een strikt verbod voor alcohol en drugs binnen de praktijk en trainingsruimte. Wanneer de Personal Coach vermoed dat u onder invloed bent van alcohol of drugs verbieden wij u onmiddellijk nog verder deel te nemen aan de sessie en wordt u toch het volledige bedrag aangerekend.

4. Het is niet toegestaan te roken in de fitnessruimte en alle andere ruimtes van het Willibrordus Business Center.

5. Het gebruik van gsm’s en andere electronische apparaten zijn niet toegestaan in de trainingsruimte en moeten ten allen tijde op stil staan, tenzij in extreme gevallen. Wij vragen u dan vriendelijk ons eerst hierover op de hoogte te brengen.

6. Aangepaste kleding moet ten allen tijde worden gedragen. Voor hygiënische redenen vragen wij dat u nette schoenen aantrekt en een handdoek meebrengt.

7. We raden u aan om 5 minuten voor het afgesproken tijdstip te arriveren. Indien u te laat bent, eindigt de sessie toch op het geboekte tijdstip.

8. De cliënt dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Regrowth mede te delen.

ARTIKEL 9: Overmacht, vakantie en algemeen erkende feestdagen

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Regrowth is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

2. Bij ziekte van onze Personal Coach behoudt Regrowth het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.

3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een sessie worden afgelast.

4. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, indien anders afgesproken. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

5. U verbindt zich tot 1, 2 of 3 sessies per week. Er moet worden opgemerkt dat een periode van maximum 5 weken “niet trainen” werd voorzien om gevallen van ziekte of vakantie van uzelf en de Personal Coach te dekken.

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid

1. Regrowth is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cliënt voor, tijdens of na de sessie.

2. Wanneer u van de parkeergelegenheid gebruik maakt zijn wij niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of ongevallen, bovendien zijn wij ook niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van uw bezittingen en goederen binnen de praktijk of trainingsruimte.

3. De klant neemt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen fysieke en medische toestand na het volgen van de gesuggereerde aanbevelingen van de Personal Coach van Regrowth. Wij, van Regrowth, zijn niet verantwoordelijk voor de fysieke of medische toestand van de klant, noch voor enig verlies of schade aangebracht door het volgen van de aanbevelingen.

ARTIKEL 11: Vrijwaring

Cliënt begrijpt dat bewegings-, voedingsadvies en holistic lifestyle coaching niet bedoeld is om een diagnose te stellen, noch dient als voorschrift, noch om een ziekte of aandoening te genezen of te behandelen, en niet bedoeld is ter vervanging van medische behandelingen. Hierbij vrijwaart de cliënt Regrowth en al haar werknemers en coaches van elke vordering, kosten en schade veroorzaakt door mij of mijn vertegenwoordigers ten aanzien van het gebruik van apparatuur, deelname aan lichaamsbeweging in de fitness-studio en aanbevelingen die werden geuit door een lid van Regrowth.

ARTIKEL 12: Klachten

1. De cliënt dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd - bij Regrowth in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de cliënt zijn rechten ter zake verliest.

3. Regrowth beantwoordt de door de cliënt bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Regrowth per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 13: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is

Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 14: Wijzigingen voorwaarden

1. Regrowth behoudt zich het recht de algemene voorwaarden, locatie, data e.d. ten allen tijde te wijzigen.

2. Door vermelding in de sessies en middels de website wordt de cliënt op de hoogte gehouden betreffende blijvende en incidentele wijzigingen.